Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите на etrastore.bg е от първостепенно значение за нас. Политиката за защита на личните данни на etrastore.bg  показва как ние обработваме данните Ви - начина, по който ги събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме.

Политиката за защита на личните данни е приложима, ако сте физическо лице или представляващ юридическо лице – наш клиент, което има регистрация на www.etrastore.bg.

Предоставените от Вас данни ще бъдат записани в единна база данни на „Администратор“ и в тази връзка  Вие, като Ползвател на сайта, желаещ да бъде наш Клиент, следва да се съгласите с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни.

 

Кой обработва и носи отговорност за опазването на Вашите лични данни

  1. Фирмено наименование:  „ЕТРА СТИЛ“ ООД;
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30;
  3. Вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204472317.

           

Може да се свържете с нас и на адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Михаил Тенев №12, БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР“, ет.2, офис 6.

 

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице.

Съгласно изискванията на Конвенция 108 на Съвета на Европа/1981год./ за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни в Р. България, ЕТРА СТИЛ се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба, и само за посочените цели.

В зависимост от конкретните цели и основание, etrastore.bg обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация :

А/ предоставени от Вас лични данни, които са необходими за идентификация и изпълнение на договорни задължения между  etrastore.bg и клиента:

Име; Адрес;  GSM номер; Имейл адрес;

Данни, събирани  при плащане към etrastore.bg по начин, посочен в „Общите условия“ за уреждат взаимоотношенията между etrastore.bg и лицата, ползващи сайта и Eлектронния магазин на интернет адрес www.etrastore.bg;

Данни от профила Ви за достъп до www.etrastore.bg-потребителско име, история на поръчките;

Б/ Данни, изготвени и генерирани от etrastore.bg в процеса на  предоставяне на стоките/услугите:

Номер на поръчката

Данни за предпочитаните от Вас стоки/услуги.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А/ Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки/предоставяне на услуги.

Обработваме личните Ви данни за следните цели:

Идентифициране на клиент: при сключване на нов или промяна на съществуващ договор за покупка, адресиране или опаковане/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;

Обслужване и отговор на клиентски запитвания/рекламации;

Техническо съдействие за създаване на акаунт  или възстановяване на забравена парола за достъп до нашия електронен магазин;

При обработката от лицето, обработващо данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Б/ При изпълнение на законови задължения, etrastore.bg обработва Вашите данни за следните цели:

Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки/ползвани услуги по искане /при проверка от компетентен орган;

Издаване на фактури;

Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

В/ Еtrastore.bg обработва лични данни, предоставени с изричното писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 За директен маркетинг на продукти, специални оферти и промоционални цени.

 

  1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Които обработват лични данни на основание на договор с etrastore.bg – от името на etrastore.bg или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

-Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

 -Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.2. Други администратори на лични данни, на които etrastore.bg предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да искат предоставянето на информация, сред която и лични данни, като български съд или съд на друга държава, надзорни/регулаторни органи като Комисията за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

 

  1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол – фактури, дебитни/кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги – до 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

 

 

  1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от etrastore.bg

Във връзка с обработването на личните Ви данни като наш клиент, имате следните права:

4.1. Да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни.  Имате право, с писмено заявление, да поискате информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни.

4.2. Да поискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законът ни задължава да ги запазим.

4.3. Да възразите пред etrastore.bg по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

4.4. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката  им се основава на  Ваши съгласие, а именно - при обработването им за директен маркетинг;

4.5. Да искате да прехвърлим на друг администратор личните Ви данни.

За тази цел, използвайте email: [email protected]

4.6. Да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

 

  1. Може ли да откажете на etrastore.bg предоставянето на лични данни и какви са последиците от това

За да осъществите он-лайн покупка на сайта ни, съответно – за да сключим договор с Вас и/или да Ви предоставим заявената услуга , в съответствие със законовите изисквания и законовите ни задължения, etrastore.bg има необходимост от определени данни.

Непредоставянето на следните данни, препятства възможността etrastore.bg да сключи договор за стока/услуга с Вас:

-Име, телефон и/или адрес на електронната Ви поща  за връзка с Вас или посочено от Вас лице за контакт;

-Адрес за доставка.

 

  1. Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки/ (cookies).

Какво представляват „бисквитките“  и защо се използват

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действие на потребителя, негови предпочитания или други активности при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно ползване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителя необходимостта да въвежда своите предпочитания всеки път, когато посещава сайта или преминава от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителя.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост.

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнена информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки се определят като временни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузера.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуалните предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство. Този тип бисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайта, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

Измененията и допълненията в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.etrastore.bg