ПРЕДМЕТ

Настоящите „Общи условия“ са предназначени да уреждат взаимоотношенията между „ЕТРА СТИЛ“ ООД, ЕИК 204472317, наричано „Търговец“ от една страна и лицата, ползващи сайта и Eлектронния магазин на интернет адрес www.etrastore.bg, наричани „Ползвател/и/“ от друга страна.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Фирмено наименование:  „ЕТРА СТИЛ“ ООД;

2.   Седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30;

3.   Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Михаил Тенев №12, БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР“, ет.2, офис 6;

3. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията – ЕИК: 204472317.

 

ДЕФИНИЦИИ

„Търговец“ – търговско дружество „ЕТРА СТИЛ“ ООД ;

„Потребител/и“ – лицата, които ползват и посещават сайта и Електронния магазин;

„Сайт“ – интернет адрес: www.etrastore.bg;

„Електронен магазин“ – електронния магазин, който се намира на сайта www.etrastore.bg;

„Стока/и“ – стоките, предлагани от Търговеца в Електронния магазин.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Чрез Сайта www.etrastore.bg и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Търговецът предлага на Потребителя закупуване на Стоки от разстояние. Потребителят заплаща цената на поръчаните Стоки по начина, оповестен в „Общите условия“.   

РЕГИСТРАЦИЯ. ПОРЪЧКА 

Сайтът и Електронният магазин могат да бъдат разглеждани свободно, без регистрация.

Регистрацията, когато е необходима, се извършва чрез e-mail адрес.

Потребителят декларира, че ще предостави вярна и точна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрация, Потребителят се съгласява да предоставя доброволно лични данни, изискващи се от регистрационната форма, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

Търговецът не носи отговорност при неточно изпълнена Поръчка, неизпълнена или недоставена Поръчка поради неправилно или невярно попълнена от Потребителя информация. Повторното изпращане на Стоки е за сметка на Потребителя.

Потребителят може да направи Поръчка и сключване на договор за покупко-продажба с Търговеца, и без регистрация. 

С извършването на Поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Търговеца за целите, посочени в Общите условия. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, пълна и актуална информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието. 

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени след 17:00 в петък се обработват в първия следващ работен ден. 

Срок на доставка на територията на Република България – до 30 календарни дни.

Потребителят има право да поръчва всички Стоки, предложени на Сайта.  При извършване на Поръчка, Потребителят има право да избере начина на доставка, според посочените  възможности.

Всички посочени на Сайта цени са в български лева, с включен ДДС. 

Търговецът има право да променя цените по свое усмотрение, без да е длъжен предварително да уведомява потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната  цена.

Търговецът има право да прави промени в характеристиките и цените на публикуваните на Сайта Стоки, и Потребителите се считат информирани за съответните промени от датата на публикуването им.

Потребителят слага всяка една избрана Стока във виртуалната си кошница. До потвърждаване на Поръчката, Потребителят може да променя поръчаната Стока, количеството, начина на плащане и пр. данни, свързани с конкретната поръчка.

Потребителят се съгласява, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. При невъзможност за изпълнение на Поръчката поради липса на налична Стока, Търговецът уведомява Потребителя на посочения телефон или изпраща съобщение на адреса на електронната поща, за изчерпването на Стоката. Уведомяването се извършва в срок до 24 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 24 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден.  В тези случаи, Търговецът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на стоката, ако същите са били предплатени.

Ако в срок до 24 часа от получаване на поръчката цената ѝ не е постъпила по банковата сметка на Търговеца /когато е избрано плащане по банков път/, Поръчката се счита за автоматично отменена и Търговецът не дължи изпълнение по нея и не носи отговорност за това.

Търговецът може да поиска допълнително потвърждение за направената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави исканата от Търговеца информация /потвърждение/, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление до Потребителя.

ДОСТАВКА

Стоката/ите се доставят от куриерска фирма „Спиди“ АД.

Стоката/ите се доставят до посочения от Потребителя адрес или офис на „Спиди“ АД на територията на Република България.

Сроковете за доставка са:

Спални, нощни шкафчета и пейки– 30 работни дни
Маси – 20 работни дни
Камини – 20 работни дни
Интериорни врати и шкафове – 60 работни дни 

Доставката е безплатна!

При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Търговеца/Куриера, лицето, извършващо доставката оставя съобщение, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до два работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Търговеца/Куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока, като в този случай, като санкция за неизпълнение от страна на Потребителя, Търговецът задържа заплатените от Потребителя суми. Разпоредбата на предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно се откаже да приеме дадена доставка.

Във всички случаи, Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставка до пет работни дни, за което Потребителят дава съгласието си при финализиране на поръчката, след натискане на бутона „Купи“.

Сроковете на доставка могат да бъдат удължавани със срока на неработните дни при официални празници и/или обявени почивни дни. 

При избран наложен платеж като начин на плащане, сроковете за доставка започват да текат след потвърждение от Търговеца за обработена Поръчка. При избрано плащане по банков път, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на сумата по банковата сметка на Търговеца. 

При отказ/връщане след оглед на пратката, таксите за връщането са за сметка на Потребителя.

Търговецът не носи отговорност за забава в случай, че забавата се дължи по вина на извършващия доставката Куриер, и/или по независещи от търговеца обстоятелства.

При получаване на доставката, Потребителят следва да прегледа внимателно Стоката. При констатирани явни недостатъци, липса на аксесоар или документ, изискван от българското законодателство, Потребителят информира Куриера, за което се съставя нарочен протокол, а също и Потребителят незабавно уведомява Търговеца по e-mail. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята одобрена и Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката е с явни недостатъци, че липсват аксесоар или документ, изискван от българското законодателство.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Получената стока следва да бъде в оригинална опаковка, с етикети и не трябва да бъде използвана.

Разходите по транспорта са за сметка на Потребителя.  

Търговецът „ЕТРА СТИЛ“ ООД не приема върнати стоки, за които не са платени разходите по транспорта.

Към всяка върната стока следва да бъде приложена касовата бележка и/или фактурата.

Купувачът има право да върне или замени стока в срок от 14 дни, считано от деня на покупката.

При неизпълнение на посочените условия, Търговецът има право да откаже да приеме върнатата стока и/или да не възстанови пълния размер на заплатената от Купувача цена. 

При изпълнение на условията за връщане, Потребителят посочва банкова сметка, по която да му бъде върната заплатената от него цена.

Купувачът изрично декларира съгласието си, възстановяването на парични суми от Търговеца да бъде извършено по банков път, независимо от използваното от Купувача платежно средство за заплащане на извършената поръчка.  

Срокът за възстановяване на плащанията започва да тече от получаването на стоката от Търговеца или от представяне на доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

При изпълнение на условията за връщане, Търговецът възстановява на Купувача сумата по поръчката в срок от 14 работни дни.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Изтеглете: Формуляр за упражняване право на отказ

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

По банков път на посочена от Търговеца банкова сметка преди получаване на поръчаната стока – Потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносна бележка на e-mail – [email protected]

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„ЕТРА СТИЛ“ ООД се грижи за поверителността на предоставената от Вас информация и данни. Затова ние събираме и използваме лични данни само за да Ви предоставяме нашите стоки.

Вашите лични данни включват информация за:

Име;

Адрес;

GSM номер;

Имейл адрес; 

Други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.

„ЕТРА СТИЛ“ ООД не предоставя лична информация за своите Потребители на 3-ти лица, освен в случаите, когато:

- Потребителят сам е изразил съгласието си за това;

- за да може Потребителят да се възползва от определен вид услуга;

- законът го изисква.

„ЕТРА СТИЛ“ ООД използва Вашата лична информация в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Република България и Европейския съюз.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ И НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез маркиране на чекбокс поле „Желая да получавам от etrastore.bg на имейл най-новите събития и промоции” ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:

Получаване на неперсонализирана реклама чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър;

Получаване на електронни нотификации чрез редовно получаване на информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, вайбър или друг подходящ електронен път;

Получаване на персонализирана реклама чрез редовно получаване на съобразена с потребителя информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по имейл, поща или вайбър. Пресонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. За целта ЕТРА СТИЛ ЕООД може да обработва всички потребителски данни, без да ги обединява с друга информация за потребителя.

Получаване на съобразени с потребителя релевантни и персонализирани търговски предложения по имейл, поща или вайбър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя. 

Участие в маркетингови проучвания по имейл, поща или вайбър.

Във всички изброени случаи се прилагат правилата на чл.6 от Закон за електронната търговия, като потребителят с приемане на Общите условия е изразил съгласие за получаване на непоискани електронни съобщения. Потребителят има право по всяко време да оттегли съгласието си чрез изпращане на искане до ЕТРА СТИЛ ЕООД на посочените по – горе координати.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

1. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

2. Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

  • Системно необходими бисквитки - Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

  • Бисквитки за функционалност - Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

  • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама - Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

3. Etrastore.bg използва „бисквитки“ на Google Анализ, които са аналитични „бисквитки“. Благодарение на тях събираме анонимна информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Те ни предоставят информация за времето и продължителността на ползване на уебсайта ни, както и за начина, по който посетителите навигират в него. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. etrastore.bg използва „бисквитки“ чрез платформата на Google Анализ и за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите (отчетите за ефективността по демографски признак и интереси) са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител.

4. Информацията, събрана от „бисквитки“ на Google Анализ на нашия уебсайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. За повече информация относно Google Анализ, моля кликнете върху следния линк(моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от уебсайта на etrastore.bg).

5. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

6. Сайтът може да включва връзки/линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Търговецът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в Интернет и пр.

При възникване на спорове във връзка с настоящите Общи условия за закупуване на Стоки от разстояние, страните полагат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство. В случай, че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава по съдебен ред от компетентния български съд.

За неуредените в тези Общи условия отношения, както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия, се прилага законодателството на Република България.